ANBI Hervormde Gemeente Maranatha Nieuw-Lekkerland

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Maranatha Nieuw-Lekkerland
Telefoon (kerkgebouw) 0184-684203
RSIN/Fiscaal nummer: 805062373
Website adres: www.hgmaranatha.nl
E-mail: info@hgmaranatha.nl
Adres: Mattenbies 1
Postcode: 2957 RJ
Plaats: Nieuw-Lekkerland
Postadres: Mattenbies 1
Postcode: 2957 RJ
Plaats: Nieuw-Lekkerland

De Hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente is vernoemd naar de uitroep van de apostel Paulus in I Korintiërs 16: 22 als afscheidsgroet: Onze Heer zal komen! - en gebed: Onze Here, kom

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente Maranatha Nieuw-Lekkerland

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden (Predikant, 12 Ouderlingen, 4 Ouderling-Kerkrentmeesters en 4 Diakenen), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder  hebben zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.hgmaranatha.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Dit beleidsplan van de Hervormde Gemeente Maranatha heeft de titel meegekregen: Toegewijd aan Gods toekomst. Dit is een verwijzing naar de thema van het recent gevierde 25-jarig jubileum van de gemeente: 25 jaar onderweg naar Gods toekomst. In dit beleidsplan willen we gestalte geven aan de verantwoordelijkheid en de roeping schetsen die ons als Maranatha gemeente is toevertrouwd.

In een beleidsplan willen we duidelijk maken, waar we als Maranatha gemeente voor staan. We zijn een eigentijdse gemeente. Maar de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Het christelijke geloof is in onze samenleving niet langer onomstreden. Persoonlijk, maar ook als christelijke gemeente, zullen we steeds meer rekenschap moeten afleggen van ons geloof, van de hoop die in ons leeft (1 Petrus 3: 15) met zachtmoedigheid en eerbied. We zullen als kerk in deze samenleving duidelijk moeten maken wat ons inspireert en leidt. Om dat te weten moeten we wel weten wat ons inspireert: wat betekent het als we geloven in het evangelie van onze Heer Jezus Christus? Op welke wijze willen we God dienen in woorden en daden? Hoe willen we hierover in gesprek blijven met elkaar? Hoe bouwen we aan onze gemeente?

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.  De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het jaar 2021. De kolommen rekening geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in 2018 en 2019.

Baten en lasten


ANBI rapport

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

De opbrengsten en baten zijn in 2020 lager dan 2019 als gevolg van de coronacrisis: lagere huurinkomsten kerkgebouw en nagenoeg volledige wegval van de rommelmarktinkomsten. Ook de uitgaven en kosten zijn in 2020 lager dan in 2019 als gevolg van de coronacrisis: minder gebruik van het kerkgebouw, minder gastpredikanten en minder kerkelijke activiteiten. Het een en ander resulteert ook in 2020 in een klein operationeel resultaat.

In 2020 zijn een aantal door de PKN voorgeschreven grondslagwijzigingen doorgevoerd. De waardering van de pastorie is gewijzigd in de WOZ waarde, hetgeen geresulteerd heeft in een incidentele bate van ruim €83.000. Deze incidentele bate is toegevoegd aan een bestemmingsreserve herwaardering. Een in het verleden opgebouwde bestemmingsreserve van ruim €17.000 is komen te vervallen en overgeheveld naar de algemene reserve. In 2020 is geïnvesteerd in een kerktv installatie. Deze installatie is eenmalig volledig afgeschreven door ruim €6.000 te onttrekken aan een in het verleden opgebouwd bestemmingsfonds voor specifieke uitgaven. Tenslotte is er ongeveer €6.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve pastoraat. Deze bestemmingsreserve kan in de toekomst ingezet worden voor het behoud van een volledige predikantsplaats.

-