Vorming en toerusting

Vanuit de Bijbel krijgen we, als gemeente van Christus, de opdracht om te zorgen voor de opbouw in het geloof en voor de opbouw van de gemeente. In afhankelijkheid van God, in navolging van de Here Jezus en vertrouwend op de inspiratie door de Heilige Geest worden door de Vorming- en Toerustingscommissie initiatieven ontwikkeld en activiteiten uitgevoerd op het terrein van vorming en toerusting.

Met vorming wordt bedoeld de ondersteuning die aan gemeenteleden geboden wordt om, naast de zondagse erediensten, te groeien in hun geloofsleven, te groeien in geloof, hoop en liefde. We denken dan aan bijvoorbeeld gespreksgroepen, themabijeenkomsten en verdiepingsdiensten.

Toerusting is er op gericht dat gemeenteleden bewust als belijdend christen in kerk en samenleving zullen staan. Omzien naar elkaar, kerkelijk en maatschappelijk betrokken zijn, handen en voeten geven aan de gemeenschap.

De taken van de Vorming- en Toerustingscommissie zijn:

  • coördineren en initiëren van volwasseneneducatie in de gemeente
  • de gemeente informeren en stimuleren deel te nemen aan vorming en toerusting
  • activiteiten die vallen onder vorming en toerusting met elkaar in overeenstemming brengen
  • organiseren en aanbieden van bestaande en nieuwe bronnen, om te komen tot geloof en tot verdieping daarvan
  • bemoedigen en toerusten van kring- en gespreksgroepen en de gebedsgroep
  • het toerusten van gemeenteleden

Daarbij onderzoekt de commissie welke behoeften er zijn aan voorlichting en bijstand bij de werkgroepen en commissies in de gemeente.

-