Collectebonnen

Ten behoeve van de collecten zijn collectebonnen beschikbaar. Door het gebruik hiervaan kan men de giften aan de collecten aantoonbaar en dus aftrekbaar maken.

De collectebonnen en de daarbij behorende betaalbewijzen zijn aan te schaffen door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL64 RABO 0373 7422 31 ten name van CvK Herv. Gem. Maranatha Nieuw-Lekkerland inz. Collectebonnen onder vermelding van collectebonnen € 0,65, € 1,60 of € 3,00.

Let op: nieuw bankrekeningnummer!

-