Geschiedenis

De Hervormde Gemeente Maranatha is op 20 maart 1988 geïnstitueerd (formeel opgericht). De instituering vond plaats nadat een uitgebreid onderzoek was uitgevoerd door de Nederlandse Hervormde Kerk.

Door de toen in Nieuw-Lekkerland aanwezig zijnde Hervormde Gemeente werd gesteld dat voor een andere geloofsbeleving dan bij hen gebruikelijk is, geen plaats was. Vervolgens is het proces van gemeentevorming van start gegaan. Dit is een door de Nederlandse Hervormde Kerk zorgvuldig beleid proces. Visitaties en gesprekken op classicaal, provinciaal en synodaal niveau hebben plaats gevonden. Bij dit proces is de Nederlandse Hervormde Kerk op alle niveaus betrokken geweest. Na zorgvuldige afweging van diverse rapporten en adviezen heeft de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk besloten om over te gaan tot de instituering van de Hervormde Gemeente Maranatha.

De Hervormde Gemeente Maranatha hoort thuis in wat genoemd wordt de confessionele modaliteit van de Nederlands Hervormde Kerk. De grondslag van de gemeente is de Heilige Schrift als enige bron van de kerkelijke verkondiging en de enige norm waaraan de belijdenis der Kerk haar ontzag ontleent.
Vanuit de Heilige Schrift wordt ingestemd met de belijdenis der Vaderen, de drie formulieren van enigheid en volstrekte ernst gemaakt met het belijden der Kerk, uitgesproken in artikel X van de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk.

P.S. Kerkordelijk gezien is de Hervormde Gemeente "Maranatha" een streekgemeente welke bestaat uit twee deelgemeenten. Per reeds aanwezige Hervormde Gemeente is een deelgemeente geïnstitueerd. In de praktische uitvoering kan de Hervormde streekgemeente "Maranatha" als gewone gemeente opereren, behoudens enkele kerkordelijke formaliteiten.

Klik hier voor de uitgebreide ontstaansgeschiedenis door ds. N.J.M. Hoogendijk.

-