Profielschets

De Hervormde Gemeente Maranatha is op 20 maart 1988 opgericht en maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is vernoemd naar de uitroep van de apostel Paulus in I Korintiërs 16: 22 als afscheidsgroet: Onze Heer zal komen! - en gebed: Onze Here, kom! De Maranatha gemeente hoort thuis in wat genoemd wordt de confessionele modaliteit. De grondslag van de gemeente is de Heilige Schrift als enige bron van de kerkelijke verkondiging en de enige norm waaraan de belijdenis der Kerk haar ontzag ontleent. Vanuit de Heilige Schrift wordt ingestemd met de belijdenisgeschriften van onze kerk, in het bijzonder de algemene christelijke geloofsbelijdenissen – waardoor de kerk zich verbonden weet met de algemene christelijke kerk, en de catechismus van Heidelberg, de Nederlandse geloofsbelijdenis met de Dordtse leerregels - waardoor onze gemeente zich verbonden weet met de gereformeerde traditie.
De Maranathagemeente bestaat uit leden,  die voor een groot deel in Nieuw-Lekkerland, maar ook in omliggende plaatsen woonachtig zijn. De opbouw van de gemeente is evenwichtig/ evenredig verdeeld over alle leeftijdscategorieën.

Identieit

Onze gemeente heeft in haar ruim 25-jarig bestaan een eigen identiteit gekregen. Wat betreft de liturgie wordt er gebruik gemaakt van verschillende vertalingen: de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004, en daarnaast de Herziene Statenvertaling van 2010, en de vertaling van het N.B.G. van 1951. Gehecht wordt aan een klassiek-gereformeerde orde van dienst, met een afwisselend gebruik van wetslezing (en evt. genadeverkondiging) en geloofsbelijdenis (zowel gesproken als gezongen). Het Onze Vader wordt gezamenlijk gebeden, na een moment van stil gebed. Het Liedboek van de Kerken van 1973 wordt gebruikt, en sinds enige jaren ook de Evangelische Liedbundel. Tijdens bijzondere diensten worden ook andere bundels gebruikt.

Kinderen en jongeren

De Maranatha gemeente wordt verder gekarakteriseerd door de aandacht voor kinderen in de gemeente – d.m.v. kindernevendienst, (basis)catechese en clubwerk. De jongste kinderen worden tijdens de collecte in de kerk gebracht – zodat wij samen als gemeente van jong tot oud de zegen mogen ontvangen. Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door het Jeugdwerk Team. Zanggroep Joy – verbonden aan de Maranatha gemeente – draagt al jarenlang bij aan een aantal erediensten per jaar.
Andere belangrijke organen van bijstand zijn:  de activiteitencommissie, de commissie Vorming en Toerusting en de evangelisatiecommissie. Zij geven op verschillende wijze gestalte aan de roeping van onze gemeente.

Kerkenraad

Onze kerkenraad bestaat, naast de predikant, uit 16 ouderlingen, waarvan een aantal een bijzondere taak is toebedeeld, zoals 4 ouderlingen-kerkrentmeester, 1 ouderling-scriba, 2 jeugdouderlingen en 1 ouderen-ouderling. De diaconie bestaat normaliter uit 4 diakenen (momenteel 5). De ambten worden zowel door mannelijke als  vrouwelijke belijdende leden vervuld. Deze leden zijn ingeschreven bij onze gemeente en worden gekozen voor een periode van 4 jaar. Na deze periode zijn deze ambtsdragers weer voor een periode van in principe 4, maar evt. ook 2 jaar herkiesbaar. Bij onze gemeente behoort een fulltime predikantsplaats (1,0 fte). 

-