Vertrouwenspersoon

De hervormde gemeente Maranatha kiest ervoor een veilige gemeente te zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Denk daarbij aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie en dreiging. De kerkenraad heeft daarvoor een beleid opgesteld, waar vertrouwenspersonen onderdeel van zijn.

Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Twee vertrouwenspersonen

Er zijn twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw. Gemeenteleden (volwassenen en jongeren) hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen.

Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en eventueel bij klachtenprocedures en aangiftes. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon. Zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Hervormde gemeente Maranatha, maar zijn geen onderdeel van de kring van taakdragers en kerkbestuur. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, tenzij er sprake is van een strafbaar feit bij minderjarigen.

Vertrouwenspersonen binnen Maranatha

Als vertrouwenspersonen zijn aangesteld:

Meldpunt seksueel misbruik binnen de kerk (SMPR)

Als er sprake is van seksueel misbruik, is het ook mogelijk advies te vragen bij het meldpunt seksueel misbruik binnen de kerk (SMPR). Voor meer informatie kun je de site bezoeken, te weten www.smpr.nl. SMPR is te bereiken via: 030-3038590 of info@smpr.nl.

-